Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Protecció de dades
Atenent al que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a continuació li indiquem la identitat del Responsable del Tractament, la seva finalitat, i la manera d’exercir els seus drets en relació a les dades que ens facilita mitjançant el present lloc web:

Responsable del Tractament:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
NIF: P0807200A
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 377 02 12

Delegat de Protecció de Dades:
dpd@aj-cornella.cat
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat

Finalitat del Tractament:
Tramitació de les seves peticions davant de l’ajuntament mitjançant els mecanismes de comunicació habilitats en el present lloc web.

Base jurídica:
Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a l’Ajuntament.
Les dades són obligatòries per tramitar la vostra sol•licitud.

Destinataris:
Els diferents departaments i organismes municipals implicats en l’atenció de la seva sol•licitud, i altres estaments oficials als que calgui cedir les seves dades per a la correcta consecució de la seva petició.

Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol•licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades, o presentant la vostra sol•licitud al Registre General de l’Ajuntament.

Termini de conservació de les dades:
1 any, a partir de la consulta, o bé fins a la prescripció de responsabilitats segons estableixi la legislació vigent aplicable.

Reclamació:
En cas de disconformitat amb la resposta rebuda per part de l’Ajuntament, podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els canals habilitats a tal efecte i consultables al seu lloc web www.apd.cat.

Dispositius de videovigilància

L’ajuntament de Cornellà de Llobregat ha instal·lat a diferents emplaçaments de la ciutat diferents dispositius de videovigilància, amb les finalitats de seguretat i de control de trànsit. Trobarà cartells informatius a la ciutat, que n’informen sobre la seva presència. Atenent al que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a continuació li indiquem la identitat del Responsable del Tractament, la finalitat dels tractaments, i la manera d’exercir els seus drets:

Tractaments d’imatges enregistrades per al control del trànsit 

Responsable del Tractament:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
NIF: P0807200A
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 377 02 12

Delegat de Protecció de Dades:
dpd@aj-cornella.cat
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat

Finalitat del Tractament:
Control del trànsit a la ciutat. 

Base jurídica:
Compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades). 

Destinataris:
Forces i cossos de seguretat. 

Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol•licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol•licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol•licitud al Delegat de Protecció de Dades, o presentant la vostra sol•licitud al Registre General de l’Ajuntament.

Termini de conservació de les dades:
Els enregistraments i les imatges seran eliminades en un termini màxim de 30 dies des de la seva captació, tret de que sigui necessària la seva conservació per requeriments de procediments sancionadors.

Reclamació:
En cas de disconformitat amb la resposta rebuda per part de l’Ajuntament, podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els canals habilitats a tal efecte i consultables al seu lloc web www.apd.cat.

Tractaments d’imatges enregistrades per al control d’accessos a edificis i equipaments municipals 

Responsable del Tractament:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
NIF: P0807200A
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 377 02 12

Delegat de Protecció de Dades:
dpd@aj-cornella.cat
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat

Finalitat del Tractament:
Control dels accessos als edificis i equipaments municipals. 

Base jurídica:
Compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades). 

Destinataris:
Forces i cossos de seguretat. 

Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol•licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol•licitud al Delegat de Protecció de Dades, o presentant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament.

Termini de conservació de les dades:
Els enregistraments i les imatges seran eliminades en un termini màxim de 30 dies des de la seva captació, tret de que sigui necessària la seva conservació per requeriments d’investigacions policials de conflictes o delictes.

Reclamació:
En cas de disconformitat amb la resposta rebuda per part de l’Ajuntament, podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els canals habilitats a tal efecte i consultables al seu lloc web www.apd.cat.

Tractaments d’imatges enregistrades per dispositius de vigilància policial 

Responsable del Tractament:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
NIF: P0807200A
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 377 02 12

Delegat de Protecció de Dades:
dpd@aj-cornella.cat
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat

Finalitat del Tractament:
Garantir la seguretat pública de persones, béns i instal·lacions en espais públics. 

Base jurídica:
Compliment d’una missió d’interès públic:
- Article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades. 
- Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics.
- Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.

Destinataris:
Forces i cossos de seguretat. 

Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades, o presentant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament.

Termini de conservació de les dades:
Els enregistraments i les imatges seran eliminades en un termini màxim de 30 dies des de la seva captació, tret de que sigui necessària la seva conservació per requeriments d’investigacions policials de conflictes o delictes.

Reclamació:
En cas de disconformitat amb la resposta rebuda per part de l’Ajuntament, podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els canals habilitats a tal efecte i consultables al seu lloc web www.apd.cat.

Tractament d’imatges enregistrades per dispositius de control d’abocament de residus 

Responsable del Tractament:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
NIF: P0807200A
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 377 02 12

Delegat de Protecció de Dades:
dpd@aj-cornella.cat
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat

Finalitat del Tractament:
Control d’abocament de residus a contenidors i via pública, i procediments sancionadors que se’n derivin.

Base jurídica:
Compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1.e del Reglament General de Protecció de Dades). 
Ordenança municipal de neteja

Destinataris:
Departament de Manteniment i Serveis.
Forces i cossos de seguretat. 

Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades, o presentant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament.

Termini de conservació de les dades:
Els enregistraments i les imatges seran eliminades en un termini màxim de 30 dies des de la seva captació, tret de que sigui necessària la seva conservació per requeriments de procediments sancionadors.

Reclamació:
En cas de disconformitat amb la resposta rebuda per part de l’Ajuntament, podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els canals habilitats a tal efecte i consultables al seu lloc web www.apd.cat.