Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Protecció de dades
Atenent al que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a continuació li indiquem la identitat del Responsable del Tractament, la seva finalitat, i la manera d’exercir els seus drets en relació a les dades que ens facilita mitjançant el present lloc web:

Responsable del Tractament:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
NIF: P0807200A
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat
Telèfon: 93 377 02 12

Delegat de Protecció de Dades:
delegatdades@aj-cornella.cat
Plaça de l'Església, 1
08940 - Cornellà de Llobregat

Finalitat del Tractament:
Tramitació de les seves peticions davant de l’ajuntament mitjançant els mecanismes de comunicació habilitats en el present lloc web.

Base jurídica:
Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a l’Ajuntament.
Les dades són obligatòries per tramitar la vostra sol•licitud.

Destinataris:
Els diferents departaments i organismes municipals implicats en l’atenció de la seva sol•licitud, i altres estaments oficials als que calgui cedir les seves dades per a la correcta consecució de la seva petició.

Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol•licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades, o presentant la vostra sol•licitud al Registre General de l’Ajuntament.

Termini de conservació de les dades:
1 any, a partir de la consulta, o bé fins a la prescripció de responsabilitats segons estableixi la legislació vigent aplicable.

Reclamació:
En cas de disconformitat amb la resposta rebuda per part de l’Ajuntament, podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els canals habilitats a tal efecte i consultables al seu lloc web www.apd.cat.