Ajuntament de Cornellà de Llobregat

IIVTNU Plusvàlua Sol. Liquidació per transmissió interviu i mortis causa

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç: Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=01033

Documentació normalitzada a presentar

SEU IIVTNU Liquidació

Altra documentació a presentar

Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Escriptura
Testament
Escriptura de poders
Contracte
Llibre de família

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212