Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Gual Canvi nom

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=08038

Documentació normalitzada a presentar

SEU Gual Canvi Nom

Altra documentació a presentar

Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Autorització de representació
Escriptura
Contracte
Rebut
Certificat
Autoliquidació
Targeta Identificació Fiscal (CIF)

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212