Ajuntament de Cornellà de Llobregat

IIVTNU Plusvàlua Sol. Autoliquidació transmissió per mortis causa (Herència)

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç: Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=01015

Documentació normalitzada a presentar

SEU IIVTNU Autoliquidació Mortis Causa

Altra documentació a presentar

Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Escriptura de poders
Contracte
Impost sobre successions i donacions
Document acreditatiu bonificació
Document acreditatiu d`adquisició
Document Nacional Identitat (DNI)
Escriptura
Número Identitat Estranger (NIE)

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212