Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Instància Genèrica Telemàtica

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=15001

Documentació normalitzada a presentar

SEU Sol·licitud instancia generica

Altra documentació a presentar

Títol
Certificat
Escriptura
Autorització de representació
Document Nacional Identitat (DNI)
Passaport
Número Identitat Estranger (NIE)
Acreditació
Justificant
Justificant pagament Taxa
Document d`Autoliquidació

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212