Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ocupació via pública (festes tradicionals)

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç: Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=27006

Documentació normalitzada a presentar

SEU Ocupació Paradetes Via Pública

Altra documentació a presentar

Justificant pagament Taxa
Rebut
Plànols ubicacions i/o recorreguts
Document d`Autoliquidació
Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Alta d`autònoms
Assegurança de Responsabilitat Civil
Targeta Identificació Fiscal (CIF)

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212