Ajuntament de Cornellà de Llobregat

OBRA MENOR Reformes interiors Locals Comercials

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=03011

Documentació normalitzada a presentar

SEU Reforma interior Local Comercial
Plànol
Memòria

Altra documentació a presentar

Memòria justificativa
Pressupost
Declaració jurada
Justificant
Acreditació
Declaració d`activitats
Memòria econòmica
Projecte
Memòria tècnica
Autoliquidació
Estudi de seguretat i salut
Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Certificat
Garantia

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212