Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Instància Esmenar sol·licitud i/o aportar documentació a un Registre o Expedient

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d`aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=15003

Documentació normalitzada a presentar

SEU Esmena sol·licitud

Altra documentació a presentar

Autoliquidació
Declaració tributària
Certificat de dades bancàries
Certificat
Document Nacional Identitat (DNI)
Fotografia
Pressupost
Justificant
Esmena
Model Instància específica
Factura
Targeta d`Identificació Fiscal (CIF)
Número d`Identitat d`Estranger (NIE)
Declaració jurada
Llibre de família
Currículum
Passaport
Memòria
Declaració responsable
Autorització de representació
Memòria tècnica
Addenda
Plànol
Estudi de seguretat i salut
Memòria justificativa
Memòria econòmica
Projecte
Declaració d`activitats
Llicència
Autorització

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212