Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Instància Esmenar sol·licitud i/o aportar documentació a un Registre o Expedient

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=15003

Documentació normalitzada a presentar

SEU Esmena sol·licitud

Altra documentació a presentar

Autoliquidació
Declaració tributària
Certificat de dades bancàries
Certificat
Document Nacional Identitat (DNI)
Fotografia
Pressupost
Justificant
Esmena
Model Instància específica
Factura
Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Número Identitat Estranger (NIE)
Declaració jurada
Llibre de família
Currículum
Passaport
Memòria
Declaració responsable
Autorització de representació
Memòria tècnica
Addenda
Plànol
Estudi de seguretat i salut
Memòria justificativa
Memòria econòmica
Projecte
Declaració d`activitats
Llicència
Autorització

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212