Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ajuts econòmics persones escassa capacitat econòmica per impost sobre Plusvàlua

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=25006

Documentació normalitzada a presentar

Escriptura
Autorització
Certificat titularitat dades bancàries
Declaració responsable
SEU Ajuts Plusvàlua

Altra documentació a presentar

Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Declaració tributària
Autoliquidació
Volant de convivència
Fulls de nòmina
Certificat
Justificant

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212