Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ajuts econòmics a nous emprenedors destinats al suport d'activitat empresarial

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=25002

Documentació normalitzada a presentar

Llicència
Declaració responsable
Volant de empadronament
SEU Ajuts Emprenedors
Certificat de dades bancàries
Autoliquidació

Altra documentació a presentar

Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Declaració censal
Certificat
Escriptura
Autorització
Contracte
Rebut

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212