Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ajuts econòmics a titulars dels béns inclosos al Catàleg del Patrimoni Històric

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d`aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=25003

Documentació normalitzada a presentar

Llicència
Declaració responsable
Informe
SEU Ajuts Patrimoni Històric
Certificat de dades bancàries

Altra documentació a presentar

Certificat
Acreditació
Factura
Document Nacional Identitat (DNI)
Número d`Identitat d`Estranger (NIE)
Targeta d`Identificació Fiscal (CIF)
Llibre de família
Escriptura
Rebut

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212