Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ajuts econòmics a titulars dels béns inclosos al Catàleg del Patrimoni Històric

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç: Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace: http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=25003

Documentació normalitzada a presentar

Llicència
Declaració responsable
SEU Ajuts Patrimoni Històric
Certificat de dades bancàries

Altra documentació a presentar

Certificat
Acreditació
Factura
Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Llibre de família
Escriptura
Rebut

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212