Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sol·licitud Subvencions

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Cataleg.aspx?codigrup=25#list

Documentació normalitzada a presentar

Model Instància específica
SEU Subvencions

Altra documentació a presentar

Projecte
Pressupost
Document Nacional Identitat (DNI)
Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Declaració responsable
Declaració de retribucions
Memòria tècnica
Comunicació dades publicitat
Comunicació dades canvi de moneda
Número Identitat Estranger (NIE)
Declaració relació ingressos
Acreditació obligacions fiscals
Memòria econòmica
Certificat titularitat dades bancàries
Declaració relació de despeses
Declaración relació persones a contractar
Sol·licitud transferència bancària
Fitxa tècnica del projecte
Memòria justificativa

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212