Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Instància Subvencions

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Cataleg.aspx?codigrup=25#list

Documentació normalitzada a presentar

Model Instància específica
SEU Subvencions

Altra documentació a presentar

Projecte
Pressupost
Document Nacional Identitat (DNI)
Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Factura
Fulls de nòmina
Declaració responsable
Número Identitat Estranger (NIE)
Memòria econòmica
Memòria
Certificat de dades bancàries

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212